Sabor

Sabor 2016-11-18T08:51:35+00:00

Sabor je najviše tijelo HURIN-a i čine ga svi članovi HURIN-a.
Članovi HURIN-a sudjeluju u radu Sabora, kao pravne osobe, putem svojih zakonskih zastupnika ili putem opunomoćnika.
Zakonski zastupnici su zakonom ovlaštene osobe za predstavljanje i zastupanje članova HURIN-a (direktori, ili članovi uprava).

Sabor HURIN-a:

 1. donosi Statut, te njegove izmjene i dopune,
 2. bira i razrješava predsjednika HURIN-a,
 3. bira i razrješava zamjenike predsjednika HURIN-a,
 4. bira i razrješava Stegovni sud HURIN-a,
 5. utvrđuje uvjete za prijam u članstvo HURIN-a,
 6. odlučuje o statusnim promjenama, ustroju i prestanku rada HURIN-a (o prestanku rada HURIN-a Sabor HURIN-a odlučuje dvotrećinskom većinom članova HURIN-a),
 7. donosi konačnu odluku o prestanku članstva u HURIN-u (u žalbenom postupku),
 8. donosi plan rada za jednogodišnje razdoblje,
 9. daje prethodnu suglasnost na potpisivanje predloženog kolektivnog ugovora sa strukovnim Sindikatom,
 10. utvrđuje ime HURIN-a,
 11. razmatra i predlaže planove za izgradnju sustava radio difuzije u Hrvatskoj, te zauzima stavove i surađuje u izradi planova korištenja frekvencija i snaga odašiljača za radio difuziju,
 12. vodi brigu o unapređenju tehničke osnove rada radio-postaja u Hrvatskoj,
 13. vodi brigu o unapređenju društvene funkcije radio difuzije,
 14. predlaže i zauzima stavove u izradi programskih, tehničkih i kadrovskih normativa za radio difuziju,
 15. surađuje i daje svoje prijedloge (neposredno ili putem tijela HURIN-a) u pripremanju propisa iz oblasti radio difuzije, posebice u pogledu položaja i funkcije radio difuzije u jedinstvenom radio difuznom sustavu,
  obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, drugim općim aktima HURIN-a i Zakonom.