Članstvo

Članstvo 2016-11-18T09:13:41+00:00

Izvadak iz Statuta HURIN-a

Članak 44.

Stegovni sud prati rad i djelovanje tijela HURIN-a, nadzire provođenje odluka tijela HURIN-a, nadzire raspolaganje imovinom po završnom računu te ukazuje na nedostatke i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unapređenje djelovanja.
Poslove izbornog postupka za izbor članova Stegovnog suda, ali i za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika HURIN-a vodi Izborno povjerenstvo od 3 člana imenovano na Izbornom Saboru.
Primjedbe i prijedloge Stegovnog suda dužno je razmotriti tijelo HURIN-a kojem su upućene, te u zadanom roku otkloniti eventualne nedostatke i o izvršenom izvijestiti Stegovni sud.

Članak 45.

Stegovni sud donosi prvostupanjsku odluku o isključenju iz članstva u HURIN-u u slučajevima iz članka 57. stavak 1. ovog Statuta.
Odluku o isključenju iz prethodnog stavka Stegovni sud donosi samoinicijativno ili na pisani prijedlog Upravnog odbora HURIN-a ili na pisani prijedlog najmanje 10 članica HURIN-a.
Članica HURIN-a o čijem se isključenju radi ima pravo nazočiti sjednici Stegovnog suda na kojoj se donosi prvostupanjska odluka.
Stegovni sud odluke donosi većinom glasova svojih članova.

Članak 46.

Stegovni sud ima tri člana (s predsjednikom). Predsjednik Stegovnog suda je onaj koji na izborima za članove Stegovnog suda dobije najviše glasova, a zamjenik je drugo rangirana osoba.
Članove stegovnog suda bira Sabor (tajnim glasovanjem) na mandat od 4 godine, s mogućnošću opetovanog izbora.

Članak 47.

Imenovani ili izabrani članovi tijela ili komisija HURIN-a obavljaju svoju funkciju do isteka mandata ili opoziva.
Nakon isteka mandata imenovani članovi tijela HURIN-a obavljaju svoje funkcije do imenovanja novih članova ili reizbora.

VIII. ČLANSTVO U HURIN-u

Članak 48.

Članovima HURIN-a mogu biti domaće pravne osobe, radijski nakladnici. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje radijske djelatnosti te u tom smislu imaju potrebne dozvole i koncesijske ugovore.
Strana pravna osoba (djelatnosti iz prethodnog stavka) može postati članom HURIN-a pod uvjetima utvrđenim odlukom Upravnog odbora.

Članak 49.

HURIN može imati počasne članove. Počasnim članom može biti domaća i strana pravna osoba koja unapređuje i potpomaže HURIN u ostvarivanju njezinih ciljeva.
Upravni odbor HURIN-a utvrđuje uvjete i postupak za prijem u počasno članstvo.

Članak 50.

Članstvo u HURIN-u je dragovoljno. Članom se postaje potpisivanjem odgovarajuće pristupnice ili podnošenjem pisanog zahtjeva potpisanog od zakonskog zastupnika pravne osobe iz članka 48. ovog Statuta.
Članstvo se potvrđuje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora o čemu se izdaje odgovarajuća odluka (obavijest).

Članak 51.

Članovi HURIN-a imaju jednak položaj u HURIN-u.
Članovi HURIN-a plaćaju mjesečnu članarinu, visinu koje utvrđuje Središnji odbor.

Članak 52.

Rad HURIN-a temelji se na principima osobnog rada i odgovornosti predstvnika svih članica u tijelima HURINa.
Osobni rad i odgovornost predmijeva rad i odgovornost tijela HURIN-a, odnosno izabranih – ovlaštenih predstavnika u njima.

Članak 53.

HURIN ne ograničava samostalno ostvarivanje zakonskih i drugih prava svojih članica, u koliko takva postupanja nisu suprotna odlukama tijela HURIN-a, interesima i ciljevima HURIN-a ili njenih pojedinih članica, odnosno, ako takva postupanja nisu suprotna odredbama ovog Statuta ili drugih općih akata HURIN-a ili Zakona.

Članak 54.

Prava članova HURIN-a su:

 1. da sudjeluje u radu HURIN-a i njegovih tijela,
 2. da biraju i budu birani u tijela HURIN-a,
 3. da putem svojih predstavnika u tijelima HURIN-a sudjeluju u odlučivanju o pitanjima od zajedničkog ili posebnog interesa,
 4. da se koriste uslugama Stručne službe HURIN-a,
 5. da u tijelima HURIN-a pokreću razmatranje pitanja za koja su zainteresirani.

Predstavnik strane pravne osobe, koja je član HURIN-a, može biti član tijela HURIN-a.

Članak 55.

Dužnosti članova HURIN-a su:

 1. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata HURIN-a,
 2. da putem svojih predstavnika obavljaju poslove koji proizlaze iz njihova sudjelovanja u radu tijela HURIN-a,
 3. da sudjeluju i učinkovito rade na ostvarivanju zadataka HURIN-a i realizaciji dogovorenih stavova i zaključaka,
 4. da dostavljaju podatke i obavijesti potrebitih za funkcioniranje HURIN-a,
 5. da uredno plaćaju članarinu i ispunjavaju druge obveze prema HURIN-u, utvrđene odlukama tijela HURIN-a i općim aktima HURIN-a,
 6. da se u svakom pogledu učinkovito zalažu za realizaciju odluka tijela HURIN-a i dogovorenih stavova i zaključaka.